Strategie uitvoering

Waarom

Een management team dat niet akkoord is over de problemen, zal per definitie niet akkoord zijn over de oplossingen. De kwaliteit van een oplossing is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de probleemstelling. Met een goede analyse kan vermeden worden dat het probleem te eng, of erger nog, verkeerd gedefinieerd wordt en dat er vervolgens energie gestoken wordt in het oplossen van het verkeerde probleem.

Wat

Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen op een gestructureerde manier in kaart brengen en hierover een consensus bekomen. Hierbij wordt op een zeer brede manier gekeken naar: de externe omgeving, de kernprocessen, de structuur en de systemen, de mensen en de middelen, de methodes, de cultuur en het leiderschap. Voorts wordt er nagegaan hoe deze elementen op elkaar inspelen.

Hoe

Voor de algemene doorlichting gebruiken we een gestructureerde aanpak die zowel gebaseerd is op feiten als op opinies. We hebben deze aanpak dermate goed onder de knie, dat deze analyse meestal snel kan gaan. Als gevolg van onze jarenlange ervaring kunnen we op een neutrale manier en met een externe blik de pijnpunten zeer goed inschatten. Deze analyse wordt als basis gebruikt voor het definiëren van de toekomstige richting en prioriteiten.

Waarom

De ervaring leert ons dat bijzonder weinig organisaties gefocust werken. Uit individuele interviews met beleidsverantwoordelijken blijkt vaak dat er niet zo iets is als een gemeenschappelijke set van doelstellingen. Ieder lid van het managementteam heeft dikwijls zijn eigen doelstellingen. Hierdoor worden de inspanningen gespreid en is er vaak een gebrek aan slagkracht.

Wat

De doelstellingen voor het komende jaar en/of voor de komende 3 jaren op een éénduidige en consensuele manier vastleggen. Zorgen dat deze doelstellingen evenwichtig zijn, een coherent geheel vormen en dat de causale verbanden gekend zijn. Deze doelstellingen meetbaar maken en doorvertalen in concrete verbeterinitiatieven.

Hoe

Een gemeenschappelijke visie kan slechts gevormd worden door individuele visies samen te leggen, hierover een discussie te voeren en tot een consensus te komen. Hiervoor hanteren we een strakke en uitvoerig beproefde methodologie die onder meer gebruikt maakt van moderne tools en technieken zoals een “strategy map”, een “balanced scorecard”, “policy deployment”. Dit proces dient een kernproces te zijn in een succesvolle organisatie.

Waarom

Latente meningsverschillen en/of conflicten belemmeren de vooruitgang binnen een organisatie. Ze slorpen veel energie op en deze energie is niet meer beschikbaar voor positieve vooruitgang. Vaak liggen verschillen in visie, tegengestelde belangen, een gebrekkige communicatie en/of historische gebeurtenissen aan de oorsprong van de heterogeniteit binnen het team.

Wat

Al de neuzen van een managementteam in dezelfde richting zetten m.b.t.: de strategische prioriteiten, de beste organisatiestructuur, de interne verantwoordelijkheden, … .

Hoe

De bedoeling is om op een methodologische, bemiddelende en diplomatische manier de teamleden dichter bij elkaar te brengen en een consensus oplossing uit te werken. Hiervoor gebruiken we een aanpak die eerst individueel werkt om daarna over te schakelen naar groepsfacilitatie. Dit doen we door gebruik te maken van beproefde concepten voor het creëren van hoog-productieve teams.

Waarom

Een goed plan met een slechte uitvoering geeft een slecht resultaat. Daarom is het belangrijk dat verbeteringen projectmatig worden aangepakt. Dit betekent dat projecten goed omschreven dienen te worden en dat de juiste personen erbij betrokken moeten worden. Dit betekent ook dat er planmatig gewerkt dient te worden en er een opvolgings- en evaluatiestructuur moet worden uitgebouwd. Verschillende projecten kunnen eventueel gecombineerd worden in een programma. Naast projectmanagement-technieken is ook de omgang met mensen belangrijk: het creëren van betrokkenheid, het herkennen en omgaan met weerstand, het motiveren en waarderen van medewerkers.

Wat

Projecten / programma’s methodologisch ondersteunen en begeleiden teneinde de beoogde resultaten te realiseren.

Hoe

Projectmanagement is een kerncompetentie van elk van onze consultants. We maken hiervoor gebruik van gestandaardiseerde werkinstrumenten. Voorts zijn alle consultants getraind om op de juiste manier met mensen om te gaan.