Organisatorische verbeteringen

Waarom

Een minder performante organisatiestructuur zorgt vaak voor: versnipperde bevoegdheden, onduidelijkheden en grijze zones over wie doet wat, silo-werking en interne politiek, … Noch de klanten, noch de aandeelhouders, noch de medewerkers varen hier wel bij. Daarom is een goede organisatiestructuur een belangrijke factor voor efficiëntie en competitiviteit.

Wat

Het ontwerpen en uitrollen van een optimale organisatiestructuur. Volgende variabelen zitten hier onder meer in vervat: modelkeuze, structuur-ontwikkeling, team-indeling, missies en kerntaken, hiërarchische niveaus, teamgroottes, functie-ontwerp, bevoegdheidsbepaling, werkorganisatie, coördinatie-mechanismen, migratieplan, …

Hoe

Het wijzigen van een organisatiestructuur is complex en erg gevoelig omdat het direct raakt aan de individuele belangen. Wij hebben hiervoor een standaard proces ontwikkeld, dat kan aangepast worden aan de specifieke noden van de klant. We beschikken over een zeer ruime ervaring in dit domein en kunnen u op een goed onderbouwde manier begeleiden bij uw keuzes, bij de implementatie en bij de interne communicatie.

Waarom

Interne leveranciers weten vaak niet wat hun klanten precies wensen. Ze kennen hun verwachtingen niet altijd en voldoen er bijgevolg vaak niet aan.
Interne klanten weten vaak niet wat de implicaties van hun vragen zijn op de interne leverancier. Ze hebben zelden een idee van de kostprijs van hun vraag. Hierdoor vragen ze vaak dure toeters en bellen.

Wat

De interne klant / leverancier – relaties verbeteren met als doel de efficiëntie te verhogen, de doorlooptijden in te korten, interne frustraties weg te werken.

Hoe

We brengen op een gestructureerde manier de behoeften van de interne klanten in kaart evenals de kostprijs / moeilijkheid bij de interne leverancier. Op basis hiervan worden dingen verduidelijkt, vermeerderd, verminderd, aangepast, verschoven, … Dit alles wordt in een actieplan gegoten dat vervolgens projectmatig geïmplementeerd wordt.

Waarom

In iedere organisatie zijn er taken/verantwoordelijkheden die tussen de plooien van de verschillende afdelingen/teams/medewerkers vallen. Dit leidt vaak tot frustraties, conflicten en onderpresteren. In extreme gevallen is dit zelfs voelbaar voor de klant.

Wat

Duidelijk afbakenen wat van elke afdeling/team/medewerker verwacht wordt en dit doorvertalen naar rollen en verantwoordelijkheden.

Hoe

Eerst worden de taken/verantwoordelijkheden bekeken per afdeling/team/medewerker. Vervolgens worden deze naast mekaar gezet en wordt nagegaan of het geheel coherent is. Daarna wordt er een actieplan uitgewerkt om van de huidige manier van werken te evolueren naar de vooropgestelde manier van werken. Dit actieplan wordt tenslotte projectmatig geïmplementeerd.